درباره

سامانه ثبت اطلاعات اساتید

این سامانه به منظور سهولت در ثبت اطلاعات اساتیدی که متقاضی تدریس و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی می باشند طراحی شده است.

اساتید محترم می توانند به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه بعد از عضویت در آن ،اقدام نمایند.